Grup Local

Què és un grup XARXA? 

Un grup de persones voluntàries que destinen una part del seu temps lliure al servei del seu poble o ciutat, i de la societat catalana en general, tot impulsant i organitzant activitats lúdiques i culturals per a nens i joves...

Què fa un grup XARXA?

 1. Realitza una programació estable d'espectacles professionals per a públic infantil, juvenil i familiar al seu poble o a la seva ciutat.
 2. Organitza activitats culturals adreçades als joves i als infants amb la voluntat de contribuir a una major i millor oferta lúdica i cultural del poble.

Què cal per constituir un grup XARXA?

 1. Ser un mínim de cinc persones i constituir-se legalment.
 2. Disposar d'un teatre a on desenvolupar les activitats.
 3. Comptar amb el suport de l'Ajuntament.
 4. Acceptar les Bases establertes en els Estatuts de la Fundació XARXA
 5. Tenir la conformitat de la Comissió Permanent de la Fundació XARXA.
 6. Fer una aportació en concepte de capital fundacional.
 7. Signar un conveni regulador de la relació Fundació-Grup Local
 8. Un cop constituït, el grup abona una quota trimestral.

Com es constitueix un grup XARXA? 

Hi ha dues modalitats:

 1. Creació d'una associació sense ànim de lucre amb el nom Associació per a la promoció de l'espectacle infantil i juvenil a....

  a) acta fundacional de l'Associació
  b) estatuts de l'Associació
  c) instància adreçada al Departament de Justícia
  d) fotocòpia del DNI dels càrrecs de l'Associació

Un cop constituïda l'Associació, el secretari fa un certificat pel qual es nomena un membre de la mateixa com a patró o representant a la Fundació XARXA. Aquest certificat ha d'anar acompanyat d'un document que acredita l'acceptació del càrrec de patró de la Fundació.
Finalment, i després que aquesta documentació ha arribat a l'oficina de la XARXA i s'ha examinat, el nou grup es ratifica, com a patró, en la propera Assemblea general de la Fundació.

 1. Si el grup de persones que vol constituir un grup XARXA ja està acollit dins d'una altra entitat ja existent i legalitzada del seu poble o ciutat, el procediment és diferent.

  a) El secretari d'aquesta entitat fa un certificat en el qual es nomena una persona del grup local Xarxa representant o patró de l'entitat a la XARXA. Aquest certificat s'acompanya de l'acceptació del nou patró del seu càrrec a la Fundació XARXA. Un cop això resolt, el procés finalitza com hem dit a l'últim paràgraf del procediment anterior.

Què aporta la Fundació XARXA al grup local?

Els Grups Locals no treballen aïllats sinó que tenen l'oportunitat de trobar-se per intercanviar informacions, experiències i ajudar-se en la solució de problemes comuns. A més a més, els grups compten amb el suport que ofereix l'oficina central en serveis com:

 • Contractació i pagament de les representacions d'espectacles
 • Assessoria legal, comptable i fiscal
 • Material publicitari dels espectacles programats
 • Tramesa mensual d'informació general i de control de saldo del poble
 • Servei de programació i seguiment de pressupost en línia
 • Assessorament d'espectacles i seguiment de la programació
 • Catàleg d'espectacles actualitzat cada temporada

Principals activitats internes de la Fundació XARXA

Comissió Permanent (mensual)
Assemblea de Patrons (abril)
Diferents trobades o jornades de formació, depenent de les necessitats. (durant l'any)

Principals activitats públiques de la Fundació XARXA

Festival Internacional de Titelles de Gavà, (Xarxa Gavà, maig)
FIT, Festival Internacional de Teatre Infantil i Juvenil (Xarxa Cerdanyola, setembre) cada 2 anys
Tast d'Espectacles Familiars a Sant Feliu de Llobregat (novembre)
Marató de Contes (locals, a determinades poblacions)

Copyrights © 2021 - Tots els drets reservats.